Notícies

Inclusió social i èxit acadèmic dels estudiants xinesos a l’educació superior de la UE

Notícies: Tallers | Trobades Internacionals | Productes Intel·lectuals

Trobades Internacionals
International Meeting

Tercera trobada internacional - gener 25-27, 2022

International Meeting

Segona trobada internacional - novembre 9-11, 2021

International Meeting

Primera trobada internacional - octubre 28-29, 2019

Activitats formatives: Formació en educació inclusiva
Begoña

Begoña Ruiz De Infante - setembre 14, 2020

Diana Vallescar

Diana de Vallescar Palanca (UPT, Portugal)- setembre 7, 2020

Minkang Zou Gu

Minkang Zhou Gu (CERAO, China)- setembre 2, 2020

Activitats formatives: Formació en educació inclusiva
Antje Schone

AAntje Schöne - setembre 16, 2020

Carmen Espin

Carmen Espin - sepembre 2020

Liz Thomas

Liz Thomas - september 3, 2020

Sobre el projecte

Inclusió social i èxit acadèmic dels estudiants xinesos a l'educació superior de la UE

Aquest projecte ERASMUS+, Associacions estratègiques a l'àmbit de l'educació superior (K203), pretén millorar la Unió Europea (UE) amb la generació d'un model d'intervenció propi i ajustat a la realitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES); un model elaborat des d'una visió integral de l'educació superior adreçat a afavorir la recepció, el seguiment, la permanència i l'èxit acadèmic d'estudiants xinesos a universitats europees sota la premissa de la inclusió social.
Amb el desenvolupament del projecte s'espera:

 1. aconseguir una major inclusió social i acadèmica dels estudiants xinesos;
 2. augmentar la sensibilització dels estudiants, professors, personal d’administració i serveis;
 3. optimitzar la cohesió de grup entre els estudiants en entorns multiculturals;
 4. desenvolupar una metodologia de caràcter organitzatiu-didàctic basada en l'orientació i el suport educatiu;
 5. facilitar la comunicació intercultural entre els agents implicats.

Per assolir aquests objectius i resultats esperats, es parteix del coneixement del context d'actuació (polítiques externes i internes, caracterització de l'EEES i l'especificitat de cadascuna de les universitats sòcies, el sistema educatiu xinès, els estudiants xinesos i la resta d'agents implicats), i el coneixement de bones pràctiques, mancances, obstacles i oportunitats identificades als estudis previs al projecte (plans d'acollida, accions de tutoria, suport administratiu i docent, etc.).

Durant el desenvolupament del projecte es proposa construir un marc conceptual teòric pràctic comú europeu al voltant de l'acolliment, el seguiment, la permanència i l'èxit acadèmic d'estudiants de països de parla xinesa que cursen estudis a universitats europees.

Aquest marc de referència comú servirà de base per al disseny compartit (que no vol dir unificat) d‟un model rector específic que inclourà:

 1. Formulació d'objectius,
 2. Organització de les línies generals d'acció (dimensions),
 3. Estratègies generals d'orientació/tutoria i organització,
 4. Estratègies específiques de cada Universitat/Facultat/Llicenciatura, si escau,
 5. Especificació del procés d'implementació,
 6. Pla del procés d’avaluació.

Aquest model dissenyat s'implementarà per la qual cosa caldrà crear un pla d'acció específic per a cadascuna de les universitats sòcies per a l'execució i l'avaluació del projecte durant el projecte. L'avaluació tindrà en compte l'eficàcia i els suggeriments generats durant el desenvolupament, la detecció de necessitats i avenços, la posada en marxa de mecanismes d'autoobservació i revisió, la retroalimentació i l'autoregulació. Finalment, s'espera verificar la pertinència i impacte del projecte realitzant una revisió global detectant disfuncions i buscant alternatives, orientant la seva continuïtat i permanència en el temps, planificant-ne el seguiment assegurant que la millora es mantingui per sobre de les persones que estan promovent pel que es consideri necessari la institucionalització del model per incorporar-lo a la cultura de les universitats sòcies.

Resultats del projecte

Inclusió social i èxit acadèmic dels estudiants xinesos a l'educació superior de la UE

Els objectius definits per als Productes Intel·lectuals del Projecte SIAS China-EU són:

 1. Es preveu la creació de materials d'assessorament, suport i formació com a guia general amb les condicions d'actuació i recomanacions per a una bona acollida, seguiment, permanència i èxit acadèmic dels estudiants xinesos a les universitats europees;
 2. una guia específica per a cadascuna de les universitats col·laboradores: una gran varietat de recursos classificats segons el destinatari (estudiants xinesos, estudiants europeus, docents, personal dadministració i serveis, institució i autoritats universitàries);
 3. un Pla d'acció tutorial específic per a estudiants xinesos-UE. Recursos per a la sensibilització i millora de la comunicació intercultural;
 4. una publicació de l’experiència destinada a compartir i fer propostes de transferència a altres realitats i universitats europees, grups d’estudiants nouvinguts d’altres països i nivells educatius;
 5. una síntesi gràfica traduïda a diferents idiomes de la UE que mostri el model de forma sintètica;
 6. un entorn obert i en línia que mostri la globalitat i especificitat del projecte SIAS China-UE.

L´organització d´esdeveniments multiplicadors permetrà la difusió dels resultats entre la comunitat universitària europea i altres institucions educatives de diferents nivells on es podria aplicar el model. Aquests esdeveniments pretenen compartir i difondre l'experiència en entorns de debat presencial i en línia que amplien horitzons.

Descripció dels productes intel·lectuals

Producte Intel·lectual 1: Materials de capacitació SIAS China-EU per a estudiants xinesos

IO1 està dirigit a estudiants xinesos que volen continuar la seva educació a universitats europees. Els objectius principals d'aquest producte intel·lectual són:

 1. Proporcionar eines per comprendre l'EEES i les característiques de les universitats triades pels estudiants xinesos per continuar-ne la formació.
 2. Proporcionar informació per familiaritzar-se amb el context polític, econòmic, social, cultural i educatiu de la Unió Europea.
 3. Promoure la comunicació intercultural com un dels factors clau per a la inclusió social i l’èxit acadèmic.
 4. Facilitar l’adquisició d’estratègies d’aprenentatge per a l’èxit acadèmic dels estudiants xinesos.
 5. Oferir una reflexió més profunda sobre temes proposats pel professorat o pels mateixos alumnes.
 6. Brindar enfocaments alternatius a continguts específics relacionats amb temes acadèmics del seu currículum.

Aquest material també inclou objectius transversals dels altres productes intel·lectuals.

Producte Intel·lectual 2: Materials de capacitació SIAS China-EU per a estudiants locals i estudiants internacionals no xinesos

IO2 està adreçat a estudiants locals i estudiants internacionals no xinesos. Els objectius principals d'aquest producte intel·lectual són:

 1. Promoure l'anàlisi crítica de qüestions i pràctiques interculturals a les universitats de la UE; específicament en relació amb la comunicació i la convivència amb estudiants xinesos.
 2. Ressaltar les diferències socioculturals i influir en la conscienciació sobre la societat xinesa presentant, analitzant i contrastant els contextos polític, econòmic, social, cultural i educatiu tant de la UE com de la Xina.
 3. Destacar la importància de les iniciatives de comunicació, la millora de la socialització i el seu efecte al rendiment acadèmic.
 4. Fomentar en els estudiants l'adquisició d'estratègies de comunicació intercultural i d'aprenentatge compartit, aspectes essencials per a l'èxit acadèmic a l'EEES.
 5. Permetre una reflexió més profunda sobre temes rellevants i específics proposats pel personal acadèmic o pels mateixos estudiants.
 6. Impulsar la iniciativa Global SIAS China-UE (IO5) mitjançant vincles entre accions i actors.

Aquest material d'aprenentatge se centra en el seguiment del rendiment acadèmic i la permanència a les universitats de la UE.

Producte Intel·lectual 3: Materials de capacitació SIAS China-UE per al personal docent

IO3 està adreçat al personal docent de les universitats del Consorci que acullen estudiants xinesos a l'estranger. També és aplicable al personal acadèmic que pertany a altres universitats i al personal docent que tracti amb estudiants estrangers de països diferents de la Xina. Els objectius principals d'aquest producte intel·lectual són:

 1. Ressaltar la importància de la pràctica docent a través de la consciència cultural i l'anàlisi de les seues repercussions socials, psicològiques i pedagògiques.
 2. Promoure l'anàlisi crítica dels temes interculturals dins de les universitats de la UE i dins de les universitats del Consorci, a fi d'implementar accions formatives.
 3. Enfortir els temes de socialització i la seua influència en el rendiment acadèmic per tal de facilitar una reflexió sobre la praxi educativa a nivell personal i institucional.
 4. Facilitar estratègies, recursos, eines teòriques i metodològiques necessàries per a una comunicació intercultural fluida i d'alta qualitat entre el personal acadèmic i els estudiants xinesos a les universitats de la UE.
 5. Assenyalar les diferències socioculturals i promoure el coneixement de la societat xinesa com a eina per a la inclusió social i acadèmica dels estudiants estrangers dins de la UE.
 6. Promoure bones pràctiques acadèmiques que afavoreixin la inclusió social i acadèmica dels estudiants xinesos dins de la UE.
 7. Impulsar la iniciativa Global SIAS China-UE (IO5) mitjançant vincles entre accions i actors.

La consciència intercultural és un dels aspectes més productius i essencials per al desenvolupament pràctic de la internacionalització en el marc d‟una educació global inclusiva i la promoció de l‟èxit acadèmic entre els estudiants xinesos.

Producte Intel·lectual 4: Materials de capacitació SIAS China-UE per al personal d'administració i serveis

IO4 s'adreça al personal d'administració i serveis de les universitats del Consorci. També es pot aplicar a altres universitats de la UE. Els objectius principals d'aquest producte intel·lectual són:

 1. Assenyalar les diferències socioculturals i promoure el coneixement de la societat xinesa com a eina per a la inclusió social i acadèmica de l'alumnat xinès a l'EEES.
 2. Ressaltar la importància de la comunicació en totes les actuacions del personal d’administració i suport.
 3. Facilitar les estratègies, els recursos i les eines teòriques i metodològiques necessàries per a una comunicació intercultural fluida i de qualitat amb estudiants xinesos dins de la UE.
 4. Impulsar la iniciativa Global SIAS China-EU (IO5) mitjançant vincles entre accions i actors.

El material analitza totes les etapes relacionades amb la contractació, l'allotjament, el seguiment i les perspectives post-acadèmiques dels estudiants internacional xinesos que estudien a les universitats de la UE.

Producte Intel·lectual 5: Guia per a la inclusió social i l'èxit acadèmic d'estudiants xinesos a universitats europees

IO5 serà el model normatiu per a les iniciatives SIAS China-UE. Contindrà totes les estratègies analitzades i els recursos proporcionats per al desenvolupament. Així com pautes sobre com i quan implementar-les. Actuarà com una guia institucional oberta a una personalització més gran per part de facultats i departaments. També serà un bon complement al Pla d'acció tutorial desenvolupat. Inclourà idees clau i bones pràctiques, un mapa global SIAS China-UE que vincularà totes les accions. Els continguts seran organitzats en mòduls que les universitats de la UE o qualsevol altra institució podran utilitzar i adaptar totalment o parcialment. S'hi inclourà una explicació general i detallada de tots els recursos així com unes pautes per implementar-les fora del context del Consorci. Inclourà un resum infogràfic.

Esdeveniments multiplicadors

E1 - Seminari Internacional sobre Inclusió Social i Èxit d'Estudiants Xinesos a l'EEES (A la Xina)

Els objectius del seminari són presentar el projecte a una audiència xinesa; presentar les nostres troballes, resultats finals i productes intel·lectuals traduïts al xinès i mostrar possibles maneres d'utilitzar els productes intel·lectuals del projecte. Per a aquest esdeveniment, els nostres grups objectiu seran professors universitaris xinesos, professors d'escoles secundàries xineses, agències d'estudis xinesos a l'estranger, autoritats europees i xineses el treball de les quals estigui relacionat amb estudiants xinesos que vulguin continuar la seva educació a Europa, estudiants xinesos, professors de centres d'idiomes que tenen com a activitat principal ajudar els estudiants a assolir el nivell d'idioma requerit per obtenir la visa per anar a Europa.

E2-Seminari Nacional Espanya SIAS China-UE

Jornades destinades a donar a conèixer els resultats del projecte SIAS China-UE a nivell local i nacional (Espanya). Aquest esdeveniment té com a objectiu presentar i explicar totes les etapes del projecte SIAS China-EU i els seus resultats creant sinergies entre els assistents. La rellevància d'aquest esdeveniment és posar en valor la sensibilitat cultural i l'autoconcepte emocional com a claus funcionals per entendre i aplicar programes acadèmics, culturals i de lleure que ajudin a millorar la convivència als espais formatius i educatius. Es visualitza una convivència que necessita incrementar les relacions interculturals i els vincles socials com a valor educatiu per a la qualitat de vida i el benestar educatiu i comunitari.

Els principals col·lectius destinataris d'aquest esdeveniment són:

 1. Dirigents polítics, autoritats nacionals com SEPIE, ONG, empreses, etc.
 2. Personal d’administració que es beneficiarà directament dels resultats de IO4 i IO5.
 3. Professorat que es beneficiarà directament dels resultats de IO3 i IO5.
 4. Estudiants que es beneficiaran directament dels resultats de IO1, IO2 i IO5.
 5. Comunitat d'universitats europees i no europees que vulguin adaptar les directrius del model SIAS China-EU al context educatiu.
 6. Agències educatives i organitzacions educatives que es beneficiaran del projecte SIAS China-EU i ho avaluaran.
 7. L’administració i el personal docent de les universitats xineses que es beneficiaran de les directrius del model SIAS China-EU i els resultats intel·lectuals d’aquest projecte.
 8. Agències xineses que faciliten informació per estudiar a l'estranger que puguin utilitzar els IO del projecte SIAS China-UE en el procés de preparació i orientació.
 9. Escoles primàries i secundàries que vulguin millorar o completar les accions, activitats i materials amb finalitats interculturals i d'inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 10. Institucions d’educació i formació professional que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 11. Institucions d’educació d’adults que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 12. Públic en general perquè els resultats del projecte SIAS China-UE poden ajudar a promoure la internacionalització, la interculturalitat i la inclusió de la societat.

E3-Seminari Nacional Alemanya SIAS China-UE

Seminaris destinats a donar a conèixer els resultats del projecte SIAS China-UE a nivell local i nacional (Alemanya).

Aquest esdeveniment té com a objectiu presentar i explicar totes les etapes del projecte SIAS China-EU i els seus resultats creant sinergies entre els assistents. La rellevància d'aquest esdeveniment és posar en valor la sensibilitat cultural i l'autoconcepte emocional com a claus funcionals per entendre i aplicar programes acadèmics, culturals i de lleure que ajudin a millorar la convivència als espais formatius i educatius. Es visibilitza una convivència que necessita incrementar les relacions interculturals i els vincles interculturals com a valor educatiu per a la qualitat de vida i el benestar educatiu i comunitari.

Els principals col·lectius destinataris d'aquest esdeveniment són:

 1. Dirigents polítics, autoritats nacionals com SEPIE, ONG, empreses, etc.
 2. Personal d’administració que es beneficiarà directament dels resultats de IO4 i IO5.
 3. Professorat que es beneficiarà directament dels resultats de IO3 i IO5.
 4. Estudiants que es beneficiaran directament dels resultats de IO1, IO2 i IO5.
 5. Comunitat d'universitats europees i no europees que vulguin adaptar les directrius del model SIAS China-EU al context educatiu.
 6. Agències educatives i organitzacions educatives que es beneficiaran del projecte SIAS China-EU i ho avaluaran.
 7. L’administració i el personal docent de les universitats xineses que es beneficiaran de les directrius del model SIAS China-EU i els resultats intel·lectuals d’aquest projecte.
 8. Agències xineses que faciliten informació per estudiar a l'estranger que puguin utilitzar els IO del projecte SIAS China-UE en el procés de preparació i orientació.
 9. Escoles primàries i secundàries que vulguin millorar o completar les accions, activitats i materials amb finalitats interculturals i d'inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 10. Institucions d’educació i formació professional que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 11. Institucions d’educació d’adults que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 12. Públic en general perquè els resultats del projecte SIAS China-UE poden ajudar a promoure la internacionalització, la interculturalitat i la inclusió de la societat.

E4-Seminari Nacional Portugal SIAS China-EU

div class="text-center"> National Seminar

Seminari Nacional Portugal - 30 maig, 2022

Seminaris destinats a donar a conèixer els resultats del projecte SIAS China-UE a nivell local i nacional (Portugal).

Aquest esdeveniment té com a objectiu presentar i explicar totes les etapes del projecte SIAS China-EU i els seus resultats creant sinergies entre els assistents. La rellevància d'aquest esdeveniment és posar en valor la sensibilitat cultural i l'autoconcepte emocional com a claus funcionals per entendre i aplicar programes acadèmics, culturals i de lleure que ajudin a millorar la convivència als espais formatius i educatius. Es visualitza una convivència que necessita incrementar les relacions interculturals i els vincles interculturals com a valor educatiu per a la qualitat de vida i el benestar educatiu i comunitari.

Els principals col·lectius destinataris d'aquest esdeveniment són:

 1. Dirigents polítics, autoritats nacionals com SEPIE, ONG, empreses, etc.
 2. Personal d’administració que es beneficiarà directament dels resultats de IO4 i IO5.
 3. Professorat que es beneficiarà directament dels resultats de IO3 i IO5.
 4. Estudiants que es beneficiaran directament dels resultats de IO1, IO2 i IO5.
 5. Comunitat d'universitats europees i no europees que vulguin adaptar les directrius del model SIAS China-EU al context educatiu.
 6. Agències educatives i organitzacions educatives que es beneficiaran del projecte SIAS China-EU i ho avaluaran.
 7. L’administració i el personal docent de les universitats xineses que es beneficiaran de les directrius del model SIAS China-EU i els resultats intel·lectuals d’aquest projecte.
 8. Agències xineses que faciliten informació per estudiar a l'estranger que puguin utilitzar els IO del projecte SIAS China-UE en el procés de preparació i orientació.
 9. Escoles primàries i secundàries que vulguin millorar o completar les accions, activitats i materials amb finalitats interculturals i d'inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 10. Institucions d’educació i formació professional que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 11. Institucions d’educació d’adults que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 12. Públic en general perquè els resultats del projecte SIAS China-UE poden ajudar a promoure la internacionalització, la interculturalitat i la inclusió de la societat.

E5-Seminari Nacional França SIAS China-EU

Seminaris destinats a donar a conèixer els resultats del projecte SIAS China-UE a nivell local i nacional (França).

Aquest esdeveniment té com a objectiu presentar i explicar totes les etapes del projecte SIAS China-EU i els seus resultats creant sinergies entre els assistents. La rellevància d'aquest esdeveniment és posar en valor la sensibilitat cultural i l'autoconcepte emocional com a claus funcionals per entendre i aplicar programes acadèmics, culturals i de lleure que ajudin a millorar la convivència als espais formatius i educatius. Es visualitza una convivència que necessita incrementar les relacions interculturals i els vincles interculturals com a valor educatiu per a la qualitat de vida i el benestar educatiu i comunitari.

Els principals col·lectius destinataris d'aquest esdeveniment són:

 1. Dirigents polítics, autoritats nacionals com SEPIE, ONG, empreses, etc.
 2. Personal d’administració que es beneficiarà directament dels resultats de IO4 i IO5.
 3. Professorat que es beneficiarà directament dels resultats de IO3 i IO5.
 4. Estudiants que es beneficiaran directament dels resultats de IO1, IO2 i IO5.
 5. Comunitat d'universitats europees i no europees que vulguin adaptar les directrius del model SIAS China-EU al context educatiu.
 6. Agències educatives i organitzacions educatives que es beneficiaran del projecte SIAS China-EU i ho avaluaran.
 7. L’administració i el personal docent de les universitats xineses que es beneficiaran de les directrius del model SIAS China-EU i els resultats intel·lectuals d’aquest projecte.
 8. Agències xineses que faciliten informació per estudiar a l'estranger que puguin utilitzar els IO del projecte SIAS China-UE en el procés de preparació i orientació.
 9. Escoles primàries i secundàries que vulguin millorar o completar les accions, activitats i materials amb finalitats interculturals i d'inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 10. Institucions d’educació i formació professional que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 11. Institucions d’educació d’adults que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 12. Públic en general perquè els resultats del projecte SIAS China-UE poden ajudar a promoure la internacionalització, la interculturalitat i la inclusió de la societat.

E6-Seminari Nacional Regne Unit SIAS China-EU

Seminaris destinats a donar a conèixer els resultats del projecte SIAS China-UE a nivell local i nacional (Regne Unit).

Aquest esdeveniment té com a objectiu presentar i explicar totes les etapes del projecte SIAS China-EU i els seus resultats creant sinergies entre els assistents. La rellevància d'aquest esdeveniment és posar en valor la sensibilitat cultural i l'autoconcepte emocional com a claus funcionals per entendre i aplicar programes acadèmics, culturals i de lleure que ajudin a millorar la convivència als espais formatius i educatius. Es visualitza una convivència que necessita incrementar les relacions interculturals i els vincles interculturals com a valor educatiu per a la qualitat de vida i el benestar educatiu i comunitari.

Els principals col·lectius destinataris d'aquest esdeveniment són:

 1. Dirigents polítics, autoritats nacionals com SEPIE, ONG, empreses, etc.
 2. Personal d’administració que es beneficiarà directament dels resultats de IO4 i IO5.
 3. Professorat que es beneficiarà directament dels resultats de IO3 i IO5.
 4. Estudiants que es beneficiaran directament dels resultats de IO1, IO2 i IO5.
 5. Comunitat d'universitats europees i no europees que vulguin adaptar les directrius del model SIAS China-EU al context educatiu.
 6. Agències educatives i organitzacions educatives que es beneficiaran del projecte SIAS China-EU i ho avaluaran.
 7. L’administració i el personal docent de les universitats xineses que es beneficiaran de les directrius del model SIAS China-EU i els resultats intel·lectuals d’aquest projecte.
 8. Agències xineses que faciliten informació per estudiar a l'estranger que puguin utilitzar els IO del projecte SIAS China-UE en el procés de preparació i orientació.
 9. Escoles primàries i secundàries que vulguin millorar o completar les accions, activitats i materials amb finalitats interculturals i d'inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 10. Institucions d’educació i formació professional que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 11. Institucions d’educació d’adults que vulguin millorar i adaptar materials innovadors amb fins interculturals i d’inclusió basats en els IO del projecte SIAS China-UE.
 12. Públic en general perquè els resultats del projecte SIAS China-UE poden ajudar a promoure la internacionalització, la interculturalitat i la inclusió de la societat.

E7-Conferència internacional sobre inclusió social i èxit d'estudiants xinesos a l'educació superior de la UE

L'objectiu d'aquest seminari és presentar els resultats del projecte i tots els productes intel·lectuals (vegeu la secció Productes Intel·lectuals).

Els grups als quals es dirigirà aquest seminari són professors d'universitats de la UE, organitzacions educatives, agències d'estudis a l'estranger, estudiants locals i estrangers i autoritats el treball de les quals estigui directament relacionat amb la comunitat xinesa.

Equip Del Projecte

Coordinació del projecte:

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona-Spain

Socis del projecte Erasmus +Project SIAS CHINA-EU:

TUHH

Technische Universität Hamburg-Germany

NTU

Nottingham Trent University-United Kingdom

IPG

Polytechnic Institute of Guarda-Portugal

Socis associats del projecte Erasmus +Project SIAS CHINA-EU:

associated

Socis associats

Preguntes freqüents (FAQS)

Responem les seves preguntes:

Qui són els socis al projecte?

El projecte està coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona-Espanya en cooperació amb tres universitats sòcies:
Universitat de Nottingham-Regne Unit, Technische Universität Hamburg-Alemanya i Institut Politècnic de Guarda-Portugal.

Quina és la durada del projecte?

La durada total del projecte és de 36 mesos. El projecte va començar el 2019 i finalitzarà el 2022.

Quins són els títols dels productes intel·lectuals?

IO1- SIAS China-EU Materials d'aprenentatge per a estudiants xinesos.
IO2 - Materials d´aprenentatge SIAS China-EU per a estudiants locals i estudiants internacionals no xinesos.
IO3 - SIAS China-UE Materials de formació per al personal docent.
IO4 - SIAS China-UE Materials de formació per al personal d'administració i serveis.
IO5 - Manual de directrius per a la inclusió social i l'èxit acadèmic d'estudiants xinesos a universitats europees.

Contacte

Per a més informació sobre el projecte

Projecte: Erasmus + SIAS CHINA- EU
Coordinador: Universitat Autònoma de Barcelona
Adreça: pl. Edifici A (Rectorat), 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)-Spain

Si us plau contacti:" pr.sias.china.eu@uab.cat